Wat we willen

Eigenaarschap (zelfregulerend leren) en in een vaststaand programma

In de Daltonacademie werken we 'de hele dag Dalton'. Voor ons betekent dit dat de doelen waaraan de leerlingen werken van tevoren zijn vastgelegd. Zo is er een vaststaand programma of een leerlijn waartoe de leerlingen zich verhouden. Leerlingen hebben inbreng in de wijze waarop ze hier aan werken (zelfregie). Zij kunnen in overleg met de leraar bepalen hoe ze de leerdoelen gaan bereiken en waar, met wie en in welke tijd ze dit doen. De leerling kan dus invloed uitoefenen op het leerproces en is hier mede-eigenaar van, de kaders wat een leerling moet leren liggen echter vast in leerlijnen en gerelateerd aan de referentieniveaus. 
Stappen: 1.Wil je?   2.Durf je?   3. Kan je?  4. Hoe? Wat heb je nodig?    Leraar is procesbegeleider.Uitdagend onderwijs wat uitnodigt tot diversiteit en waarin je leert samenwerken

De gewenste situatie vraagt om een grote mate van flexibiliteit. Flexibiliteit is de eigenschap van de organisatie om zich te kunnen aanpassen aan veranderingen, om maatwerk mogelijk te maken, om te kunnen voldoen aan onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt gewerkt vanuit de basisgroep en de instructies worden zoveel mogelijk op maat gegeven, passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. (bijvoorbeeld in basisgroepen, colleges (meerdere leerjaren), workshopgroepen, zelfstudiegroepen, tijdens het werken op het leerplein/tuinen). Daarnaast is er een grote diversiteit aan leerbronnen (bijvoorbeeld methode, ict-programma's, zelfontwikkeld materiaal, door leerlingen gevonden materiaal). Er is variatie aan onderwijsruimtes (bijvoorbeeld ruimtes voor zelfstudie, instructie, groepswerk, taakwerk). Dit vraagt om een goede afstemming. Dit betekent dat medewerkers en stagiaires voortdurend in ontwikkeling zijn en van en met elkaar leren. Een lerende organisatie waar 'samen opleiden' met de PABO wenselijk is. Ook worden stagiaires op allerlei manieren betrokken bij het onderwijsproces en is er een verbinding met de naschoolse activiteiten/buitenschoolse opvang.


Deskundig, toegewijd en met plezier

Medewerkers stralen plezier uit, zijn deskundig en toegewijd. Dit zijn tevens ingrediƫnten voor het onderwijsprogramma.
De peutergroep(en), basisgroepen 1/4 en basisgroepen 5/8 hebben mentoren die de leerlingen volgen. In de ze groepen wordt de nadruk gelegd op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen gerelateerd aan de afgesproken leerlijnen/ik-doelen. De leerlingen werken met een portfolio en kunnen dit zelf bespreken met hun mentor, ouders. Het volgen van de persoonlijke ontwikkeling (Daltonkernwaarden) en het herformuleren van onderwijsbehoeften gebeurt 2 x per jaar. De mentor werkt met een cyclisch document.
In instructiegroepen ligt de focus op de leeropbrengsten (andere Daltonpijler). De instructieleerkracht geeft op maat, aangepast aan de onderwijsbehoefte instructie. Er wordt gewerkt met een cyclisch document waarin leerlijnen/referentieniveaus/ik-doelen/onderwijsbehoeften/plan-do-search-act vastgelegd zijn.


Reflectie en effectiviteit

Reflectie wordt structureel opgenomen in de jaarcyclus en daarbij wordt ook steeds bekeken of er effectief gewerkt wordt. Leerlingen, medewerkers werken in een portfolio met ik-doelen die de leerlijnen en competenties omvatten. Er is structureel overleg en verbinding  tussen alle medewerkers die werken met de leerlingen.
De Daltonacademie werkt met een portfolio waarin de kwaliteit en de huidige afspraken zichtbaar zijn voor alle medewerkers, de MR en waar nodig externen. Op die manier kan effectief gereflecteerd worden, kunnen keuzes gemaakt worden, kunnen jaardoelen bepaald worden en kan onderwijstijd effectief gebruikt worden.