Meebeslissen

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR, bestaande uit 3 ouders en 3 leerkrachten, neemt binnen de school een centrale plaats in, immers:
•    zij is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school;
•    zij kan bij het Bestuur van de Stichting standpunten kenbaar maken;
•    zij is bevoegd advies te geven over voorgenomen besluiten van het Bestuur m.b.t. belangrijke onderwerpen;
•    bij wezenlijke zaken behoeft het Bestuur instemming van de MR;

De MR van de Meiboom stelt zich actief op. De vergaderingen zijn openbaar. Indien u een bepaald onderwerp besproken wenst te hebben, dan kunt u zich altijd tot één van de MR-leden wenden.