Wij geloven als professionals dat jullie als ouders een belangrijke rol spelen in de schoolcarrière van jouw kind. Jij kent jouw kind immers het beste en in andere situaties dan waarin wij hem of haar zien.

Opvoeden doe je niet alleen

Wij vinden daarom ouderbetrokkenheid in al z’n vormen belangrijk. Samen dragen we zorg voor een goede ontwikkeling van je kind. Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school en weten wat er zich op school afspeelt zodat je er thuis met hen over kunt praten.

Op de hoogte blijven

Op verschillende manieren is er contact met ouders, zodat we van elkaar op de hoogte blijven wat er speelt rondom jouw kind: telefonisch, tijdens haal- en brengmomenten, bij ouderbijeenkomsten, themabijeenkomsten of via de klankbordgroep.

Daarnaast krijgen ouders wekelijks via Social Schools de Weekduif zodat je zoveel mogelijk op de hoogte gehouden wordt van het reilen en zeilen op school. 

Meehelpen op school

Naast op de hoogte zijn en blijven kun je ook actief meewerken om goed onderwijs op onze school te ondersteunen. Als ouders kun je meehelpen met verschillende activiteiten op school. Informatie hierover staat in de weekduif. Er is ook een activiteitencommissie die in overleg met leerkrachten activiteiten organiseert. 

Door actief deel te nemen aan activiteiten op school of door mee te praten en mee te beslissen, kun je helpen om onze school beter te laten functioneren. 

Actief meepraten en meedenken: de MR

Als je wil adviseren en meebeslissen over zaken in en rondom de school kun je lid worden van de Medezeggenschapsraad.

Zo kun je als ouder meedenken en mee beslissen over het beleid van de school. Dit kun je doen door lid te worden van de MR( Medezeggenschapsraad).

De MR, bestaande uit 2 ouders en 2 leerkrachten en neemt binnen de school een centrale plaats in, immers:

  • zij is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school;
  • zij kan bij het Bestuur van de Stichting standpunten kenbaar maken;
  • zij is bevoegd advies te geven over voorgenomen besluiten van het Bestuur m.b.t. belangrijke onderwerpen; 
  • bij wezenlijke zaken behoeft het Bestuur instemming van de MR;


De MR van de Meiboom stelt zich actief op. De vergaderingen zijn openbaar. Indien je een bepaald onderwerp besproken wenst te hebben, dan kun je je altijd tot één van de MR-leden wenden. 

Leden medezeggenschapsraad daltonschool de Meiboom 

Oudergeleding Personeelsgeleding
Selin Calaskan lid Koen Zwakhoven secretaris
Manda Busby voorzitter Stella Teeuwissen