Expliciete Directe Instructie

Vakmanschap van de leerkracht is de kern van ons werk. Dat vakmanschap staat of valt bij het geven van goede lessen in een prettig en positief pedagogisch klimaat. Bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden bij de kernvakken werken wij met Expliciete Directe Instructie (EDI) en vinden we de volgende zaken van essentieel belang:
-hoge reële leerdoelen.
-kinderen meenemen in concrete leerdoelen.
-het geven van een kraakheldere instructie.
-begeleid inoefenen, net zo lang totdat de kinderen het leerdoel beheersen.
-kinderen gaan pas zelfstandig aan het werk als zij voldoende vaardig en vertrouwd zijn met het leerdoel, zodat zij succeservaringen kunnen opdoen. 
-we hebben hoge verwachtingen en hebben als ambitie dat ieder kind het lesdoel kan behalen. 

Ook bij het kleuteronderwijs werken we bij taal en rekenen met EDI. De SLO-leerdoelen zijn leidend bij het bepalen van de lesinhoud. De lessen worden in thematisch verband aangeboden. Nadat de kinderen de EDI-instructie hebben doorlopen werken we vervolgens bij het 'zelfstandig verwerken' op het leerplein in uitdagende hoeken, waarbij het spelend leren leidend is. 

Methodes 

We kiezen methodes die zo veel mogelijk de kerndoelen dekken. Onze methodes moeten de leerkracht richting geven, de inhoud uitdagend presenteren aan de kinderen en passende verwerkingsopdrachten bevatten. De methodes volgen wij nooit klakkeloos. Elke groep leerlingen is uniek. De leerkracht volgt de leerling door toetsing en observatie en maakt hierna keuzes bij het selecteren van lessen uit de methode.

Portfolio

Het portfolio is een ik-document. De kinderen laten daarin zien wat ze hebben gedaan, waar ze trots op zijn, wat ze allemaal hebben geleerd. Maar ook waarin ze nog willen groeien. Dit portfolio gebruiken de kinderen en leerkrachten om te kijken wat er nodig is om de doelen te behalen. Daarnaast wordt het gebruikt om terug te kijken, eventueel samen met ouders, naar wat er is bereikt en hoe dat is gegaan.