Heb je een vraag voor ons? Kijk eerst even of hij hier tussen staat. 

 

Tijden, vakanties en verlof

De kinderen mogen 10 minuten voordat de school begint naar binnen: om 8.20 u 

Schooltijden groepen 1 t/m 8

Maandag 08.30-14.15    
Dinsdag 08.30-14.15    
Woensdag 08.30-14.15    
Donderdag 08.30-14.15    
Vrijdag 08.30-14.15    

 

Schooljaar 2023-2024  
Start nieuwe schooljaar 28 augustus 2023
Studiemiddag vanaf 12.00 7 september 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Sudiedag  29 november 2023
Kinderen om 12.00uur uit 22 december 2023
Kerstvakantie 25 december 2022 t/m 7 januari 2024
Studiedag  23 januari 2024
Kinderen om 12.00uur uit 9 februari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 18 februari 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Studiedag 10 april 2024
Kinderen vrij 26 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 12 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Studiedag  13 juni 2024
Laatste schooldag 4 juli 2024
Kinderen vrij 5 juli 2024
Zomervakantie  8 juli t/m 11 augustus 2024

 

 

Alle kinderen hebben gymlessen op maandag en woensdag

Groep 1 en 2 in het speellokaal op school.

Op maandag en op woensdag zijn de gymlessen voor groep 3 t/m 8 in de sporthal van de Meijhorst.

De exacte tijden staan in de schoolgids (zie schooldocumenten op deze website). 

 

In de Sporthal gymmen de kinderen (groep 3 t/m 8) in een T-shirt, een korte broek of een gym- of balletpakje en ze dragen gymschoenen.
In verband met de hygiëne en veiligheid kunnen de leerlingen niet meegymmen wanneer ze deze spullen niet bij zich hebben. 

Het is de bedoeling dat de kinderen de gymspullen na de les mee naar huis nemen zodat deze gewassen kunnen worden.

Voor de gymlessen in de speelzaal (groep 1-2) hebben de kinderen gym- of balletschoenen nodig die op school blijven.

Als een kind ziek is of om andere redenen niet op school komt, dan horen we dit graag vóór begin van de lessen. 
Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren.


Email-adres: administratie.meiboom@conexus.nu   
Telefoonnummer: 024-344 31 38 

Je kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden. We zullen je dan proberen te bereiken en vragen je kind op school op te komen halen. We sturen kinderen niet alleen naar huis. Als we geen gehoor krijgen blijft het kind op school.

Als je kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst jou als ouders/verzorgers te bellen, zodat je  met je kind mee kunt gaan. Dat is prettiger voor jouw kind. Als we je niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. Het is daarom belangrijk wijzigingen in telefoonnummers aan ons door te geven en ook eventueel een tweede nummer (werk of opa of oma).

Je kunt toestemming vragen voor buitengewoon verlof met het formulier op deze website onder de kop ‘schooldocumenten’.
Het formulier voor een vrijstelling kun je krijgen bij Natalja (administratie) of Marina. Het ingevulde en ondertekende formulier kun je samen met de benodigde verklaringen inleveren op school. 

Via de adminstatie ontvangt u bericht over goed- of afkeuring van het verzoek.,

Buitengewoon verlof 
Soms zijn er omstandigheden waarvoor kinderen buitengewoon verlof krijgen. Hiervoor zijn regels opgesteld. Dit geldt alleen als er sprake is van: 
• bepaalde religieuze feestdagen;
• de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan; 
• andere gewichtige omstandigheden, zoals een begrafenis, huwelijk van familie, gezinsuitbreiding of verhuizing. 

Je kunt toestemming vragen voor buitengewoon verlof met het aanvraagformulier buitengewoon verlof. Dit kun je vinden op deze website onder de kop ‘schooldocumenten’of  ophalen bij Natalja (administratie) of Marina. Het ingevulde en ondertekende formulier kun je samen met de benodigde verklaringen inleveren op school.

Extra verlof voor vakantie 
Volgens de leerplichtwet mag alleen buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven als door de aard van het beroep van een van de ouders het gezin niet ten minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.
Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de toeristische industrie.

Contact gegevens Leerplichtzaken
Leerplicht / verlof Bureau Leerplichtzaken Gemeente Nijmegen: Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen, tel. 024 329 91 11. 

Wij vragen je dokters- en tandartsafspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. 
Een afspraak onder schooltijd dient zo snel mogelijk van te voren schriftelijk gemeld te worden bij de leerkracht op vertoon van de afsprakenkaart of -brief.

 
Aanmelden voor de school en onze partneractiviteiten

Iedereen kan in principe een afspraak maken voor een kennismaking of rondleiding. Dit kan door een afspraak te maken met de directeur via het e-mail adres: directie.meiboom@conexus.nu

De (waarnemend) directeur zal de verdere procedure uitleggen.

Om aan te melden is het belangrijk dit aan te geven bij ww.schoolwijzernijmegen.nl

Bij www.schoolwijzer.nl kun je je  kind aanmelden voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Je mag je kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden. 
Meld je je kind aan vóór 1 maart voorafgaand aan de start van het schooljaar, dan heb je de meeste kans dat je kind een plek krijgt op de school van je voorkeur. 

Het programma op www.schoolwijzer.nl leidt je vanzelf door het systeem. Lukt het je niet, dan kunt je een afspraak maken op het kantoor van Schoolwijzer Nijmegen (tel. 024-360 20 22). Je kunt ook een email sturen naar: info@schoolwijzernijmegen.nl.

Wij vinden ouderbetrokkenheid in al z’n vormen belangrijk. Of dat nu directe betrokkenheid is bij jouw kind, of meehelpen of meebeslissen op school.

Wil je hier meer over weten lees dan meer op onze pagina Ouders als partners

Binnen onze school is een peutergroep van KION gehuisvest. De basisschool en de peuterspeelzaal werken nauw met elkaar samen. Zo zorgen wij voor een aaneengesloten ontwikkeltraject voor je kind. Je  kunt je  kind via de website van KION aanmelden: https://www.kion.nl/

De Meiboom biedt een breed aanbod van naschoolse activiteiten: 

    • Dans- en theaterlessen van de Lindenberg. Deze lessen zijn op dinsdag en vrijdag aansluitend op school. Deze lessen zijn gratis.

    • Muzieklessen. Deze lessen worden gegeven op woensdag- en vrijdagmiddag. Deze lessen zijn gratis.

    • Het Activiteitenplein van Bindkracht10 biedt met de Huiskamer op dinsdag, woensdag en donderdag activiteiten aan voor verschillende groepen.        Kosten Huiskamer: € 7,50 per blok per gezin.

Twee weken voor de start van de activiteiten van het activiteitenplein en de Lindenberg krijg je bericht via Social Schools. Ouders kunnen hun kind inschrijven bij de medewerkers van Bindkracht10.


Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt iedere ouder een overzicht met de data en de tijden van de activiteiten. 

 
Overige praktische zaken

Voor kinderen blijft de eigen verjaardag een belangrijk moment in het jaar.

Iedere groep heeft zo een eigen traditie, maar voor alle kinderen geldt dat ze een kaart krijgen van de leerkracht met een wens voor de jarige. We streven er naar om de verjaardag zoveel op de dag dat het kind jarig is te vieren. Concreet betekent dit het volgende: Als een niet op een schooldag jarig is mogen ouders of kinderen zelf minimaal 1 week van tevoren afspreken met de leerkracht van de jaargroep wanneer de verjaardag wordt gevierd.

 

De kinderen mogen op de dag dat het in de groep wordt gevierd 

1 traktatie meenenemen.

Dat wil zeggen:Bij voorkeur: 1 stuk (spies) fruit: dit mag meteen na het ‘feestje’ uitgedeeld worden.

En anders: 1 klein uitdeelzakje snoepjes OF 1 klein cadeautje OF 1 zakje chips Wanneer jarige kinderen meerdere dingen mee nemen/krijgen om uit te delen, is dat vervelend voor de jarige.

Hij/zij moet dan kiezen welke traktatie uitgedeeld worden en de rest neemt de jarige weer mee naar huis.

Omdat we gezonde voeding belangrijk vinden en hierbij ondersteuning aan ouders willen bieden, deelt het kind de traktatie (chips/snoepjes) uit bij het naar huis gaan. Op die manier kunnen de ouders/verzorgers mee bepalen wanneer de traktatie (als deze eetbaar is) opgegeten mag worden.

Op de Meiboom eten en drinken de kinderen gezond. 

We willen u als ouder vragen hier rekening mee te houden. Door zo min mogelijk voorverpakt eten mee te geven verminderen we ook het afval. 

Ongezond eten, snoep, frisdranken etc. mogen niet genuttigd worden en gaan dus weer mee naar huis. 

Voor meer informatie zie ons voedingsbeleid bij schooldocumenten

Op De Meiboom maken we gebruik van enkele online systemen. Social Schools voor onze communicatie met jullie als ouders en het Kindportfolio Online waarin de kinderen hun ontwikkeling laten zien.

Mochten jullie als ouders problemen hebben met het koppelen van deze systemen aan jouw eigen laptop of telefoon, dan kun je een afspraak maken met Koen van ICT-beheer. 

Je maakt een afspraak door een email te sturen naar: ict.meiboom@conexus.nu.

Voor de afspraak neem je het volgende mee, anders kunnen we jou niet helpen:

  • Het e-mailadres dat je gebruikt
  • Het wachtwoord van dit e-mailadres
  • Het device dat je gekoppeld wilt hebben voor deze systemen

Het is niet mogelijk zonder afspraak langs te komen.

 

Bibliotheek op school 
Lezen vinden wij als school erg belangrijk. Wij besteden hieraan veel tijd en energie. 
We hebben een eigen schoolbibliotheek waar kinderen vanaf de peuterspeelzaal een boek kunnen lenen om in de klas of thuis te lezen. 
U en uw kind mogen zijn welkom om boeken te lenen. 

Op de Meiboom wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd.

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 


In het privacyreglement (zie www.demeiboom.nl (praktische informatie-privacy) voor een directe link naar dit reglement) is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
Natuurlijk kun je  voor vragen ook terecht bij de directie. 

Wanneer je iets dwars zit, je een probleem hebt of klacht heb over school, kun je naast de leerkracht, of directie ook terecht bij de Interne Contactpersoon.

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Overleg eerst met de direct betrokkene, meestal is dit de leerkracht. Lukt dit niet, dan
  • Overleg met directie; niet tevreden of wil of kan je het niet met hen bespreken,dan kan je kan terecht bij de interne contacpersoon (i.c.p.er).
  • Overleg met de Interne Contactpersoon: Marina Gielen.
  • In overleg tussen de klager en de i.c.p.-er zal bekeken worden waar de klacht thuishoort.
  • Inschakeling Externe Vertrouwenspersoon: Als blijkt dat er sprake is van (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik kan de klacht worden doorgespeeld naar de externe vertrouwenspersoon van de Stichting Conexus.

Met deze externe vertrouwenspersoon kan de klager bekijken hoe de klacht verder afgehandeld moet worden: door

  • of als tussenpersoon op te treden tussen klager en aangeklaagde;
  • of de klacht door spelen naar de externe klachtencommissie: De landelijke commissie van VOS/AB.

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke problemen te bespreken, ofwel met de directeur en/of met een van de teamleden. Samen streven we naar een goede oplossing.